4 steg, ansöka om tillstånd att bedriva personlig assistans

4 steg i att ansöka tillstånd för att bedriva personlig assistans

För att få bedriva verksamhet i form av personlig assistans så krävs tillstånd – och givetvis att man först och främst börjar med att ansöka om tillstånd.

Det är med andra ord inte bara att registrera ett bolag och starta en verksamhet.

I det här inlägget ska vi titta lite närmare på hur processen att “bli assistansanordare”.

Ansökning? Vänd dig till IVO.

Idag görs själva ansökningen om tillstånd hos IVO – Inspektionen för vård och omsorg. Såhär beskriver IVO själva sin verksamhet på ivo.se:

“IVO utövar tillsyn över verksamheter inom socialtjänstområdet och hälso- och sjukvården, samt över hälso- och sjukvårdspersonal. Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsgivning. […]Vi finns till för vård- och omsorgstagarna och vårt uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.”

lss-tillstand

Ansökningsprocessen – steg för steg

Så här går processen att ansöka om tillstånd till.

1. Du fyller i ansökningsblanketterna som tillhandahålla av IVO.

Bara genomn att slänga en snabb titt i blanketterna så kan vem som helst konstatera att det är ett omfattande jobb bara att förbereda sig för att få sin ansökan beviljad. Räkna med att lägga
mycket jobb här – och skicka aldrig in en ansökan som inte är komplett. Det är bara att ödsla tid.

Som riktlinjer för ifyllandet av ansökningen har IVO satt upp följande:

 • Ansökningen ska utförligt beskriva hur verksamheten ska anpassas till den enskildes behov.
 • Om verksamheten vänder sig till flera personkretsar i LSS, ska dessa beskrivas utförligt
 • Om verksamheten även vänder sig till barn, ska en utförlig beskrivning av hur barnperspektivet tillgodoses finnas med
 • Svara tydligt och konkret på alla frågor i blanketten

Att fylla i blanketten innebär bland annat att svara på frågor som:

 • Redogör för verksamhetens kunskaper och erfarenhet av att bedriva verksamhet generellt.
 • Redogör för verksamhetens kunskaper och erfarenhet av att bedriva verksamhet enligt LSS, särskilt vad avser förhållningssätt och bemötande.
 • Redogör för verksamhetens kompetens vad gäller arbetsmiljölagstiftning.
 • Redogör för verksamhetens kompetens vad gäller ekonomi och hantering av ersättning för personlig assistans.
 • Ange för vilken eller vilka personkretsar som verksamheten är avsedd
 • Ange för vilken eller vilka målgrupper som verksamheten är avsedd
 • Beskriv hur verksamheten ska bedrivas och dess organisation. Bifoga gärna organisationsskiss…
 • Beskriv hur den enskildes integritet ska säkerställas
 • Beskriv hur verksamheten ska använda sig av skriftliga uppdragsavtal mellan verksamheten och den enskilde, fullmakter m.m.
 • Redogör för personalens kompetensutveckling
 • Beskriv verksamhetens processer, aktiviteter och rutiner för att säkra verksamhetens kvalitet utifrån krav och mål i de lagar och andra föreskrifter som gäller för verksamheten.

…och så vidare (detta är bara några av punkterna som ska fyllas i. Se IVO.s hemsida för den fullständiga blanketten.)

2. Ärendet tilldelas en handläggare och kontrolleras
Så fort ansökningsblanketten är ifylld, skickad och mottagen hos IVO, får den en handläggare och ett diarienummer. IVO går nu igenom ansökningen. Bland annat kontrollerar man att den är
komplett ifylld, att den är undertecknad av behörig firmatecknare. Man gör också en allmän bedömningen av ansökningens innehåll. Om uppgifter fattas eller är oklara så begär handläggaren in kompletterande material.

3. IVO tar beslut
När ansökningen anses komplett tar IVO ett beslut om att bevilja eller avslå den. Om ansökan beviljas skickas beslutet och tillståndsbevis till den sökande. På tillståndsbevisat anges vem som är tillståndshavare och verksamhetens målgrupp.

Beslutet läggs samtidigt in i IVOS:s register, samt i SoL – och LSS-registret. På så vis kan även externa intressenter hitta, och få information om, verksamheten.

4. Överklagan möjlig
Avslås ansökan kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm. Överklagan måste göras senast tre veckor efter beslutat. All information om processen att överklaga bifogas i beslutet.