Neurologiska sjukdomar

Neurologiska sjukdomar

Neurologiska sjukdomar är en beteckning för de sjukdomar som drabbar nervsystemet, dvs hjärna, ryggmärg och perifera nerver. Dessa nervfunktioner påverkar i sin tur musklerna och deras utveckling – och ja, i princip alla viktiga kroppsfunktioner.

neuroNeurologiska symtom som är en följd av organiska nervsjukdomar, eller skador på nervsystemet, kan vara mycket varierande och skifta i karaktär från gång till gång.

Det finns alltså många olika symtom. De mest förekommende är exempelvis känselnedsättning, förlamning, skakningar, synnedsättningar och balansrubbningar. Den komlexa och inte sällan vidlyftiga symtombilden ger ibland upphov till feldiagnoser, inte minst vid mindre kända sjukdomar.

Om detta finns en intressant avhandling av Christina Sundal på Göteborgs Universitet. Du kan läsa mer om denna här:

Patienter med ”okänd” neurologisk sjukdom får ofta fel diagnos (extern länk, går till sahlgrenska.gu.se)

Att det är svårt för även erfarna läkare att ”snabbt” sätta en adekvat diagnos påpekar neuroförbundet i sin text om neurologiska sjukdomar:

”Att kunna tolka neurologiska symtombilder, göra adekvat utredning och inleda behandling skyndsamt är därför viktigt. Det kan vara svårt att skilja ut patienter med allvarliga symptom från mer alldagliga och kortvariga. Neurologi anses av många läkare som ett ”svårt” diagnostiskt område.”

Källa: www.neuroforbundet.se/diagnos-symtom/symtom

Vanliga orsaker till dessa sjukdomar

Neurologiska sjukdomar och skador kan också uppstå genom tumörer, kärlskador och yttre skador på skallen. En rimlig uppskattning är att runt en kvarts miljon i Sverige
har en dylik neurologisk sjukdom eller skada.

Många av dessa sjukdomar är av sådan art att de idag inte går att stoppa eller bota. Men det finns metodik och rehabilitering som kan stanna upp förloppet och öka
livskvaliteten. Vissa forskare menar att många lösningar på dessa sjukdomar kommer inom en snar framtid, men att det behövs mer resurser till forskning och tester.

Exempel på neurologiska sjukdomar och skador är:

 • Amyotrofisk lateral sideros (ALS)
 • Ataxi
 • Cerebral pares (CP)
 • Huntingtons sjukdom
 • Inkontinens
 • Lösningsmedelsskador
 • Myastenia Gravis
 • Multipel sideros
 • Narkolepsi
 • Neuromuskulära sjukdomar (NMD)
 • Parkinsons sjukdom
 • Restless Legs Syndrom (RLS)
 • Willis-Ekboms Disease (WED)
 • Ryggmärgsskador
 • Segmentell Rörelsesmärta
 • Stroke