Syftet med LSS förklarat på ett enkelt sätt

Syftet med LSS – om det viktigaste med denna lag

grunderLSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, började gälla den 1 januari 1994. Det ersatta flera andra lagar och bestämmelser, bland annat den tidigare Omsorgslagen.

Vi ska inte gå in på hela den historia processen och kampen bakom införandet av LSS i det här inlägget. Utan bara konstatera att LSS infördes som en lag för att ge individer med funktionshinder utökade rättigheter på just individnivå, inte minst rättigheten till en individuellt anpassad personlig assistans.

LSS ska därmed tillförsäkra personer med funktionshinder rätt till stöd och hjälp och omfattar följande persongrupper:

  • personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd
  • personer med förvärvad hjärnskada i vuxen ålder, där skadan inneburit ett betydande begåvningsmässigt funktionshinder
  • personer med andra funktionshinder som medför betydande svårigheter i den dagliga livsföringen

LSS syftar följaktligen till att ge personer med omfattande funktionshinder bättre levnadsvillkor och att de som begär hjälp och anses falla inom ramen för dessa persongrupper, också ska få den hjälp som behövs.

Det är viktigt att nämna att stöd och hjälp bara kan ges till en person med funktionshinder om personen själv begär det.

Den som inte själv förstår innebörden av en sådan begäran, eller är förmögen att utföra den själv, kan företrädas av en god man eller av en förvaltare.

För barn gäller att den som är över 15 år själv ska ansöka om insats. Om denna person saknar förmåga att göra så, kan föräldrarna göra det.